REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSIE "WHAT IS JAZZ?" W SESONIE 2020/2021

§ 1
DEFINICJE

1. Uczestnik zajęć – osoba, której zapis na zajęcia taneczne został potwierdzony przez AP oraz która dokonała stosownej opłaty.
2. AP– firma ART PROJECT Agata Listwan z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 45, zarejestrowana pod nr NIP 6922437613 , REGON 381257442
3. Organizator- podmiot z którego inicjatywy organizowane są zajęcia taneczne, w tym wypadku ART PROJECT Agata Listwan z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kleczkowskiej 45, zarejestrowaną pod nr NIP 6922437613;
4. Pedagog- osoba prowadząca zajęcia taneczne, lekcje indywidualne, warsztaty, posiadająca stosowne kwalifikacje zawodowe;
5. Grupa – wyodrębnione według stylu tańca i poziomu zaawansowania grono osób, w ramach którego prowadzone są zajęcia zbiorowe zgodnie z ustalonym harmonogramem;

 

§ 2

ZAJĘCIA W GRUPACH

1. Zajęcia w Kursie realizowane są w terminie 17.09.2020-28.01.2021, w każdy czwartek w godzinach 19:00-20:30, z wyjątkiem: 12,11,, 24.,31.12,2020 oraz 7.01.2021r. Łącznie w kursie przypada 16 spotkań po 1,5h.

2. Liczba osób w Grupie jest ograniczona.
3. O kolejności naboru do Grupy decyduje data zapisania się na zajęcia i uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem podanym na stronie zapisu. 
4. Zapisy na zajęcia do poszczególnych Grup przyjmowane są poprzez formularz na stronie internetowej.
5. Jeżeli Grupa nie zostanie utworzona lub wpłata należności nastąpi po zakończeniu zapisów, ze względu na wyczerpanie limitu miejsc, Uczestnik może według swojego wyboru:
a. zapisać się do innej Grupy,
b. zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy.
7. AP zastrzega prawo weryfikacji zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zajęciach niepełnoletnich Uczestników.

 

§ 3

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Zajęcia odbywają się w placówce AP przy ul. Kleczkowskiej 45.
2. W przypadku zdarzeń losowych, AP zastrzega prawo do incydentalnej:
a. zmiany miejsca prowadzenia zajęć Grupy,
b. zmiany terminu zajęć w Grupie (odrobienie ich);
c. odwołania zajęć z koniecznością odrobienia ich w innym terminie;
3. Uczestnik, któremu taka zmiana uniemożliwiła wzięcie udziału w zajęciach, może:
a. zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia w kwocie 45zł.
b. przeznaczyć niewykorzystane zajęcia na zajęcia w drugiej Grupie kursowej w terminie 45 dni od dnia nieobecności.
4. W przypadku choroby lub innej uzasadnionej niedyspozycji Pedagoga, AP zastrzega prawo do zapewnienia odpowiedniego zastępstwa, mając na uwadze styl tańca oraz stopień zaawansowania danej Grupy.

5. W przypadku odgórnego zakazu prowadzenia zajęć na wskutek ustaw rządowych, w wyniku klęsk żywiołowych, epidemii i innych zdarzeń wyjątkowych, organizator zastrzega prawo zmiany formatu zajęć ze stacjonarnych, na zajęcia online, odbywające się w tych samych grupach, terminach i godzinach. 
 


§ 4

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1.Uczestnik zajęć, ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegać jego zapisów.
2. Zajęcia odbywają się w terminach określonych w §2 pkt.1. 
3. W zajęciach danej Grupy biorą udział wyłącznie Uczestnicy zajęć, którzy zostali do niej zapisani, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
4. W trakcie zajęć Grupy, na sali nie mogą przebywać osoby trzecie, niebędące Uczestnikami danej Grupy, chyba że Pedagog wyrazi na to zgodę.
5. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach Grupy, do której Uczestnik został zapisany, Uczestnik może przeznaczyć niewykorzystane zajęcia na zajęcia w innej Grupie Kursowej, pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.

6. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do:
a. uczestniczenia w zajęciach w odpowiednim obuwiu, które nie niszczy i nie brudzi podłogi (lub możliwe uczestnictwo w skarpetkach);
b. punktualnego stawiania się na zajęcia Grupy, pod rygorem odmowy dopuszczenia do zajęć;
c. uczestniczenia w zajęciach w sposób, który nie zakłóca ich przebiegu;
d. podporządkowania się poleceniom Pedagoga.
7. Zabrania się Uczestnikom zajęć nagrywania audio oraz video, fragmentów oraz całości zajęć bez zgody właściciela AP.
8. W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika obowiązków wskazanych w niniejszym Regulaminie, Pedagog ma prawo wyłączenia Uczestnika z czynnego udziału w zajęciach. Odsunięcie od zajęć, nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za zajęcia. Wyłączeni z zajęć niepełnoletni Uczestnicy mają obowiązek przebywać na sali tanecznej pod opieką Pedagoga do momentu zakończenia zajęć Grupy.

§ 6
BEZPIECZEŃSTWO

1. AP nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas zajęć tanecznych, powinny wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.
2. Uczestnicy są obowiązani zgłaszać Instruktorowi przed zajęciami wszelkie dolegliwości zdrowotne, złe samopoczucie, urazy, kontuzje, ciążę i inne. Poprzez przystąpienie do udziału w zajęciach, Uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. W przypadku problemów zdrowotnych AP rekomenduje konsultacje z lekarzem sportowym.
3. Przebywanie w salach tanecznych jest dozwolone tylko za wiedzą i zgodą
Pedagoga lub AP .
4. Uczestnicy oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki AP, zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp i p-poż., obowiązujących na terenie AP lub w miejscu prowadzenia zajęć oraz poleceń pedagoga lub uprawnionych pracowników, jak również do zachowania czystości i poszanowania mienia AP.
5. Uczestnik oczekujący na zajęcia powinien przebywać w miejscu do tego przeznaczonym, nie zakłócając porządku.
6. Zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia.
7. Na terenie AP obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, wprowadzania zwierząt, rowerów oraz wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia
innych osób.
8. Ewentualne przypadki zagubienia lub uszkodzenia mienia powinny być niezwłocznie zgłaszane.
9. AP nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie siedziby firmy. Powyższe przedmioty, na czas prowadzenia zajęć, zezwala się wnosić na salę baletową.
10.Uczestnik zajęć ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody, w tym szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do poleceń Pedagoga lub pracownika AP.

§ 7

SYSTEM PŁATNOŚCI

1. Płatności za Kurs, wnoszone są jednorazowo w kwocie 720zł lub w 3 ratach w wysokości 270zł, płatnych co 30 dni roboczych za pośrednictwem systemu płatniczego PayPal w kwocie wybranej przez uczestnika w zależności od wariantu.

2. Zapis na Kurs skutkuje pobraniem pierwszej płatności cyklicznej. 

3. Płatności są całkowicie zautomatyzowane. 

4. Jedyną formą pełnej rezerwacji miejsca w wybranej Grupie, jest dokonanie opłaty za zajęcia zgodnie z podanym na stronie cennikiem.

5. Na wniosek Uczestnika zajęć, AP wystawi fakturę za uczestnictwo w Kursie.

6. Rezygnacja z udziału w Kursie, możliwa jest najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

7. Zapis na kurs, jest równoznaczny z dokończeniem cyklu płatniczego w wysokości 5 rat, w kwocie wybranej przez Uczestnika zajęć, zgodnie z możliwymi wariantami, podanymi na stronie zapisu.

8. Jeżeli Kursantowi przysługuje zwrot opłat, jest on dokonywany przez AP w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia uzasadnionego żądania zwrotu, przelewem na konto bankowe, z którego została dokonana opłata.

§ 9
REKLAMACJE

1. Klient może złożyć reklamację pisemnie lub w formie poczty elektronicznej, jeżeli usługi świadczone przez AP nie są realizowane przez AP lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub wykupionym Karnetem.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a. dane tożsamości reklamującego;
b. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
c. okoliczności uzasadniające reklamację;
d. podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej;
3. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie w siedzibie AP lub drogą e-mailową na adres: taniec.project@gmail.com, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, stanowiącego podstawę reklamacji. W przypadku składania reklamacji pocztą elektroniczną, reklamacja powinna być wysłana z adresu e-mail wskazanego przy zapisie na zajęcia (dokonywania płatności), pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.
4. AP udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany przez reklamującego w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
5. AP może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
a. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie lub załącznikach. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu;
b. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji;
c. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa;
d. zostanie złożona po upływie 14 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji;
6. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, AP może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać reklamującego do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z
pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania;
7. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania AP poinformuje niezwłocznie reklamującego.


§ 11

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych oraz choreografii przysługują wyłącznie AP lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały AP do użytkowania. Korzystanie z usług świadczonych przez AP i ww. treści nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestnika lub/i
działającego w jego imieniu dorosłego, części lub całości ww. praw własności intelektualnej.

2. Zabronione jest bez zgody AP wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej jakichkolwiek treści.


§ 12

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych podanych Organizatorowi, jest: Art Project Agata Listwan z siedzibą we Wrocławiu, NIP 6922437613, REGON 381257442; W przypadku danych podanych przy płatności, administratorem pozostaje PayPal. 
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach wykonywania zawartej umowy cywilno-prawnej oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów administracyjnych oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Podanie
danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów administracyjnych, a ich niepodanie będzie skutkowało niezawarciem umowy. Odbiorcami danych osobowych są uprawnione organy publiczne (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926 ze zm.).
3. Dane będą przetwarzane w okresie 10 lat (przedawnienie roszczeń), do czasu w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami wskazanymi w przepisach administracyjnych, w zależności co nastąpi później. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].
4. W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej. Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą, można wykonać przez złożenie oświadczenia
wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Osoby niepełnoletnie są reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Regulamin, Cennik oraz harmonogram zajęć AP są dostępne w siedzibie AP oraz na prośbę, mogą zostać przesłane na adres mailowy.
3. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi
przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.